Podmienky poskytovania služieb

Využívaním Služby ; vyjadrujete súhlas s tým, že sa budete riadiť týmito podmienkami poskytovania služieb (ďalej len „Podmienky poskytovania služieb“).

Pred využitím Aplikácie Smartpizza si pozorne prečítajte nasledovné Podmienky poskytovania služieb. Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, prosím nevyužívajte Aplikáciu Smartpizza. Tieto Podmienky poskytovania služieb sa vzťahujú na akékoľvek využitie Aplikácie Smartpizza a na Kúpne zmluvy uzatvorené podľa nich. Podrobný popis Aplikácie Smartpizza a informácie o systémových požiadavkách nájdete na smartpizza.sk

Ak máte užívateľský účet „Smartpizza“, tieto Podmienky poskytovania služieb platia aj pre nášho zákazníka-organizáciu, ktorý vám funkciu „Smartpizza“ aktivoval (ďalej len „Zákazník-Organizácia“), v súvislosti s Objednávkami, ktoré zadávate prostredníctvom tejto funkcie. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi týmito Podmienkami poskytovania služieb a Korporačnými podmienkami spoločnosti Smartpizza, ktoré platia pre Zákazníka-Organizáciu, majú prednosť Korporátne podmienky spoločnosti Smartpizza.

 1. Pojmy

„Partner“je reštaurácia alebo iný partner poskytujúci služby, ktorý so spoločnosťou Smartpizza uzatvoril zmluvu o partnerstve a ktorý ponúka svoje produkty a donáškovú službu, ak ju poskytuje, prostredníctvom Služby Smartpizza.

„Kúpna zmluva“ je zmluva o kúpe produktov a prípadnej donáškovej službe Partnera uvedených v Objednávke. V prípade Objednávok zadaných prostredníctvom funkcie „Smartpizza“, predstavuje Kúpna zmluva záväznú zmluvu medzi Partnerom a Zákazníkom-Organizáciou. V prípade Objednávok, ktoré Užívateľ zadá s  iným spôsobom platby, predstavuje Kúpna zmluva záväznú zmluvu medzi Partnerom a Užívateľom. 

„Smartpizza“je:

Smartpizza s.r.o.

Sídlo:          Klincová 35 , 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

 IČO:            50933701

Zápis:           spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 120910/B

 

 • „Aplikácia Smartpizza“ je digitálna aplikácia s názvom Smartpizza, ktorú spoločnosť Smartpizza poskytuje fyzickým a právnickým osobám za účelom objednávania produktov od Partnerov spoločnosti Smartpizza s.r.o.

 „Užívateľ“alebo „vy“ je fyzická osoba využívajúca Aplikáciu Smartpizza.

 1. Identifikácia spoločnosti Smartpizza

Sídlo:          Klincová 35 , 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

 IČO:            50933701

Zápis:           spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 120910/B

DIČ:              2120544327

IČ DPH:       SK2120544327

 1. Popis Služby Smartpizza

3.1.  Spoločnosť Smartpizza poskytuje platformu, na ktorej môže Užívateľ nakupovať od Partnera potraviny a donáškovú službu podľa vlastného výberu. Spoločnosť Smartpizza tiež poskytuje Užívateľom donáškové služby  v Slovenskej republike, a to v súvislosti s potravinami zakúpenými od určitých Partnerov.

3.2.  Partneri poskytujú informácie o svojich produktoch a službách v Aplikácii Smartpizza, vrátane informácií o menu a cenách produktov. Ak máte alergiu alebo iné obmedzenia, obráťte sa prosím priamo na reštauráciu. Tá vám na vyžiadanie poskytne informácie o jednotlivých pokrmoch. Predaj a nákup produktov a služieb Partnera môže podliehať doplňujúcim podmienkam Partnera uvedeným v Aplikácii Smartpizza. Užívateľ pri výbere produktov a služieb Partnera, ktoré má záujem si od neho zakúpiť, urobí záväznú objednávku podľa podmienok, o ktorých je v rámci Aplikácie Smartpizza vopred informovaný (ďalej len „Objednávka“). Po doručení Objednávky ju spoločnosť Smartpizza postúpi Partnerovi. Keď Partner Objednávku prijme a Smartpizza ju v mene Partnera Užívateľovi potvrdí, dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Užívateľom alebo Zákazníkom-Organizáciou a Partnerom. Účtovný doklad zašle Užívateľovi spoločnosť Smartpizza v mene Partnera (pokiaľ právne predpisy platné v krajine, kde sa Užívateľ nachádza, nevyžadujú, aby Partner poskytol účtovný doklad Užívateľovi priamo). Pre Užívateľov nachádzajúcich sa v Slovenskej republike a v súvislosti s potravinami zakúpenými od určitých Partnerov: Keď Partner Objednávku prijme a Užívateľovi sa zašle potvrdenie Objednávky, dochádza okrem uzatvorenia Kúpnej zmluvy s Partnerom o kúpe produktov Partnera tiež k uzatvoreniu záväznej zmluvy medzi Užívateľom alebo Zákazníkom-Organizáciou a spoločnosťou Smartpizza o nákupe donáškovej služby, ktorú si Užívateľ objedná prostredníctvom Aplikácie Smartpizza. 

3.3.  Partner, ktorého si Užívateľ vyberie, mu pripraví (a doručí, ak bola objednaná aj donášková služba) produkty uvedené v Objednávke. Spoločnosť Smartpizza nezodpovedá Užívateľovi za riadne plnenie Kúpnej zmluvy zo strany Partnera. Pre Užívateľov nachádzajúcich sa Slovenskej republike a v súvislosti s potravinami zakúpenými od určitých Partnerov: Spoločnosť Smartpizza zodpovedná za poskytnutie donáškových služieb, ktoré si u nej Užívateľ objedná v rámci Objednávky, ako je uvedené v týchto Podmienkach poskytovania služieb.

3.4.  Po odoslaní Objednávky ju už Užívateľ nemôže zrušiť. Nemôžete odvolať ani zrušiť Objednávku produktov alebo donáškovej služby, ktorú ste odoslali. Pred odoslaním objednávky produktov alebo služieb by ste si mali starostlivo skontrolovať váš výber. 

 1. Užívateľské účty

4.1.  Máte obmedzené, nevýlučné, neprevoditeľné a nepostúpiteľné právo využívať Aplikáciu Smartpizza vo forme, ktorú vám ponúkame, a to výlučne na tu uvedené účely.

4.2.  Aby Užívateľ mohol využívať Službu Smartpizza, musí si zriadiť užívateľský účet podľa pokynov na registráciu uvedených v Aplikácii Smartpizza. Prístupové údaje do Aplikácie Smartpizza sú súkromné (pokiaľ sa spoločnosť Smartpizza a Zákazník-Organizácia nedohodnú inak). Užívateľ je povinný zaobchádzať s prístupovými údajmi k užívateľskému účtu a podobnými informáciami potrebnými pre prístup k užívateľskému účtu Užívateľa alebo Zákazníka-Organizácie ako s dôvernými informáciami a používať ich bezpečným spôsobom, aby k nim nemali prístup tretie osoby. Užívateľ môže mať iba jeden osobný užívateľský účet.

4.3.  V prípade, ak má Užívateľ podozrenie, že prístupové údaje k účtu Užívateľa získala neoprávnená osoba, alebo že neoprávnená osoba má k účtu Užívateľa prístup, je o tejto skutočnosti povinný bezodkladne informovať spoločnosť Smartpizza. Užívateľ zodpovedná za každé použitie Služby Smartpizza a každú aktivitu pod svojím užívateľským účtom.

4.4.  Aby ste mohli využívať Službu Smartpizza, musíte spoločnosti Smartpizza poskytnúť informácie o platnej platobnej karte alebo o inom spôsobe platby. Spoločnosť Smartpizza neukladá informácie o vašom platobnom nástroji; tieto informácie ukladá tretia strana poskytujúca spoločnosti Smartpizza platobné služby. Súhlasíte, že zaplatíte za všetky nákupy, ktoré urobíte cez Aplikáciu Smartpizza.Informácie o platnej platobnej karte a inom spôsobe platby, ktoré ste zadali do svojho užívateľského účtu ste povinní aktualizovať.

 1. Platby

5.1.  Užívateľ, alebo v prípade Účtu Smartpizza  zaplatí kúpnu cenu uvedenú v Objednávke príslušným spôsobom ponúkaným v rámci Služby Smartpizza. Spoločnosť Smartpizza inkasuje v mene Partnera všetky platby od Užívateľov a Zákazníkov-Organizácií. Ak je Objednávka zadaná cez Funkciu Smartpizza platbu potvrdzuje Užívateľ v mene Zákazníka-Organizácie prostredníctvom Funkcie Smartpizza Povinnosť platby Užívateľa alebo Zákazníka-Organizácie vzniká po odoslaní Objednávky prostredníctvom Aplikácie Smartpizza.

5.2.  Užívateľ je oprávnený splniť svoju povinnosť zaplatiť kúpnu cenu iba niektorou z on-line foriem úhrady, ktoré sú uvedené v Službe Smartpizza. Momentom, keď Užívateľ, Zákazník-Organizácia, uhradil kúpnu cenu spoločnosti Smartpizza, splnil tak voči Partnerovi svoju povinnosť platby.

5.3.  Platba bude automaticky zúčtovaná z platobnej karty Užívateľa Zákazníka-Organizácie pro doručení Objednávky. Spoločnosť Smartpizza je oprávnená vykonať v mene Partnera blokáciu príslušnej sumy na platobnej karte Užívateľa Zákazníka-Organizácie po odoslaní Objednávky cez Aplikáciu Smartpizza. Spoločnosť Smartpizza využíva na účely spracovania platieb služby tretej strany.

 1. Doručenie Objednávky

7.1.  Ak si Užívateľ objedná donášku Objednávky prostredníctvom Služby Smartpizza, Objednávka bude doručená na miesto, ktoré Užívateľ v rámci Aplikácie Smartpizza potvrdil. Užívateľ musí tiež uviesť adresu potvrdeného miesta v Aplikácii Smartpizza. Donáškovú službu zabezpečuje pre Užívateľa alebo Zákazníka-Organizáciu Partner.

7.2.  Užívateľ musí byť dostupný na telefónnom čísle, ktoré uviedol v Aplikácii Smartpizza. Pokiaľ nie je na uvedenom telefónnom čísle dostupný, spoločnosť Smartpizza alebo Partner je oprávnený donášku zrušiť a Užívateľovi alebo Zákazníkovi-Organizácii účtovať plnú cenu Objednávky

7.3.  Užívateľ si môže objednať donášku Objednávky čo najskôr (štandardný spôsob doručenia) alebo na vopred stanovený čas.

7.4.  Štandardný spôsob doručenia: Užívateľ musí byť prítomný na mieste potvrdenom v Objednávke v čase medzi zadaním Objednávky a doručením objednaných produktov. Ak Užívateľ nie je prítomný na mieste, ktoré potvrdil, do piatich minút od príchodu donášky objednaných produktov a neodpovedá kuriérovi zabezpečujúcemu donášku ani po dvoch márnych pokusoch o kontaktovanie Užívateľa, spoločnosť Smartpizza alebo Partner môže zrušiť donášku a Užívateľovi alebo Zákazníkovi-Organizácii účtovať plnú cenu Objednávky.

7.5.  Doručenie na vopred stanovený čas: Užívateľ musí byť prítomný na mieste, ktoré potvrdil, desať minút pred stanoveným časom doručenia až do okamihu doručenia, aby prevzal Objednávku.

 1. Vyzdvihnutie Objednávky v prevádzkarní Partnera 

8.1.  Ak si Užívateľ neobjednal donášku produktov Partnera uvedených v Objednávke, ale ich vyzdvihnutie v prevádzkarni Partnera, môže si produkty vyzdvihnúť vo vybranej prevádzke Partnera. Keď sú produkty pripravené na vyzdvihnutie, Užívateľ dostane osobitné elektronické potvrdenie. Partner alebo spoločnosť Smartpizza sú oprávnení určiť podmienky identifikácie Užívateľa pri vyzdvihnutí objednaných produktov.

8.2.  Partner drží objednané produkty po dobu 60 minút od zaslania oznámenie o pripravenosti Objednávky na vyzdvihnutie Užívateľovi. Táto povinnosť je však obmedzená otváracími hodinami danej prevádzkarne Partnera a Objednávka musí byť vyzdvihnutá pred koncom otváracích hodín prevádzkarne.

 1. Časové odhady

10.1.  Akýkoľvek čas donášky alebo vyzdvihnutia alebo iný časový okamih, ktorý Partner alebo spoločnosť Smartpizza oznámi Užívateľovi v rámci Aplikácie Smartpizza, je len odhadovaný čas. Nezaručuje sa, že Objednávka bude doručená alebo pripravená na vyzdvihnutie alebo konzumáciu v odhadovaný čas. Čas doručenia produktov môžu ovplyvniť aj rôzne faktory, ako napríklad dopravná zápcha, dopravná špička a poveternostné podmienky.

 1. Práva duševného vlastníctva

11.1.  Všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Aplikácii Smartpizza a s tým súvisiaca dokumentácia a všetky jej súčasti a kópie zostávajú výlučným vlastníctvom spoločnosti Smartpizza a/alebo jej subdodávateľov/poskytovateľov licencie. „Práva duševného vlastníctva“ znamenajú autorské a súvisiace práva (vrátane práv k databázam, katalógom a fotografiám), patenty, úžitkové vzory, práva na dizajn, ochranné známky, obchodné mená, obchodné tajomstvá, know-how a akékoľvek iné formy registrovaných a neregistrovaných práv duševného vlastníctva.

11.2.  Na základe týchto Podmienok poskytovania služieb sa Užívateľovi neudeľujú žiadne Práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Službe Smartpizza a spoločnosť Smartpizza a jej subdodávatelia/poskytovatelia licencie si vyhradzujú všetky práva, ktoré nie sú podľa týchto Podmienok poskytovania služieb výslovne udelené.

 1. Doplňujúce ustanovenia týkajúce sa využívania Aplikácie Smartpizza

12.1.  Službu Smartpizza môžu využívať iba osoby staršie ako 16 rokov.

12.2.  Užívateľ je povinný pri využívaní Aplikácie Smartpizza dodržiavať všetky platné pravidlá a predpisy, vrátane pravidiel a predpisov týkajúcich sa predaja alkoholu a tabaku. Ak je povolená donáška alkoholu v krajine, kde sa Užívateľ nachádza, môže byť doručenie alkoholu odmietnuté, ak Užívateľ nepredloží platný občiansky preukaz s fotografiou preukazujúci vek Užívateľa minimálne 18 rokov kuriérovi spoločnosti Smartpizza alebo partnera, ktorý Objednávku doručuje. Užívateľovi môže byť odmietnuté doručenie alkoholických nápojov aj v iných prípadoch ustanovených právnymi predpismi krajiny, kde sa Užívateľ nachádza (napr. ak Užívateľ javí známky intoxikácie).

12.3.  Spoločnosť Smartpizza neustále vyvíja Služby Smartpizza a môže meniť alebo odstraňovať, a to čiastočne alebo úplne, rôzne časti Aplikácie Smartpizza, vrátane funkcií, produktov a Partnerov dostupných v Aplikácii Smartpizza.

12.4.  Pri využívaní Aplikácie Smartpizza sa Užívateľ môže stretnúť s obsahom či informáciami, ktoré môžu byť nepresné, neúplné, oneskorené, zavádzajúce, protiprávne, urážlivé alebo iným spôsobom škodlivé. Spoločnosť Smartpizza spravidla nekontroluje obsah, ktorý jej poskytnú Partneri. Spoločnosť Smartpizza nezodpovedá za obsah a informácie tretích strán (vrátane Partnerov) ani za akúkoľvek škodu plynúcu z využívania tohto obsahu alebo informácií alebo odvolania sa na ne.

12.5.  Vy alebo Zákazník-Organizácia ste zodpovední za zaobstaranie a údržbu akéhokoľvek zariadenia či vybavenia (napr. telefónu) a pripojenia potrebného pre prístup a využívanie Služby Smartpizza a všetky súvisiace poplatky.

12.6.  Užívateľ sa zaväzuje, že: (i) nepoužije ani sa nepokúsi použiť osobný účet Smartpizza iného užívateľa a/alebo získať cez Aplikáciu Smartpizza osobné platobné údaje inej osoby alebo použiť v rámci Aplikácie Smartpizza osobnú platobnú kartu inej osoby bez jej súhlasu; (ii) nebude kopírovať ani meniť Aplikáciu Smartpizza ani akékoľvek súvisiace technológie a nebude vytvárať žiadne ich odvodeniny; (iii) nebude vykonávať reverzné inžinierstvo, dekompilovať, rozoberať, dešifrovať, ani sa iným spôsobom pokúšať odvodiť zdrojový kód Aplikácie Smartpizza, ani akýchkoľvek súvisiacich technológií alebo ich častí; (iv) neodstráni žiadne oznámenie o autorských právach, ochranných známkach alebo iných vlastníckych právach uvedené v rámci Aplikácie Smartpizza; (v) neodstráni, nezakryje ani neskryje žiadnu reklamu uvedenú v Aplikácii Smartpizza; (vi) nebude zhromažďovať, využívať, kopírovať ani prevádzať žiadne informácie získané v rámci Aplikácie Smartpizza bez súhlasu spoločnosti Smartpizza; (vii) pri využívaní Aplikácie Smartpizza nebude využívať boty ani iné automatizované metódy; (viii) nevytvorí Smartpizza účet s falošnou identitou alebo na základe totožnosti inej osoby; a (ix) nebude využívať Aplikáciu Smartpizza cez iné rozhrania ako tie, ktoré spoločnosť Smartpizza výslovne poskytuje, ako je Aplikácia Smartpizza

12.7.  Spoločnosť Smartpizza má právo vylúčiť Užívateľa z využívania Služby Smartpizza s okamžitou platnosťou alebo odmietnuť alebo zrušiť jeho Objednávky, ak (i) Užívateľ zneužíva  Aplikáciu Smartpizza alebo spôsobí škodu alebo koná v neprospech Aplikácie Smartpizza, Partnerov, spoločnosti Smartpizza alebo jej zamestnancov, (ii) sa spoločnosť Smartpizza dôvodne domnieva, že Užívateľ koná pri využívaní Služby Smartpizza podvodne, (iii) Užívateľ zadá falošnú Objednávku (napr. nezaplatí alebo nie je prítomný v mieste doručenia alebo vyzdvihnutia za účelom prevzatia Objednávky) alebo iným spôsobom nedodrží svoje záväzky vyplývajúce z týchto Podmienok poskytovania služieb; (iv) existujú dôvodné pochybnosti o správnosti alebo pravosti Objednávky. Ak spoločnosť Smartpizza zruší Objednávku, ktorá už bola zaplatená, prevedie príslušnú sumu na rovnaký užívateľský účet ktorého ju Užívateľ poukázal.

12.8.  Prevádzkovateľom osobných údajov Užívateľov je spoločnosť Smartpizza s.r.o., ak nie je uvedené inak. Spoločnosť Smartpizza s.r.o. spracúva všetky osobné údaje získané od Užívateľa v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

12.9.  Užívateľ je povinný pri využívaní Aplikácie Smartpizza dodržiavať príslušné zmluvné podmienky tretej strany.

 1. Doba trvania a ukončenie

13.1.  Tieto Podmienky poskytovania služieb platia ako záväzná zmluva medzi spoločnosťou Smartpizza a Užívateľom po celú dobu, po ktorú Užívateľ Aplikáciu Smartpizza využíva a to až do odvolania.

13.2.  Užívateľ môže využívanie Aplikácie Smartpizza kedykoľvek ukončiť. Spoločnosť Smartpizza je oprávnená kedykoľvek poskytovanie Aplikácie Smartpizza natrvalo alebo dočasne ukončiť.

 1. Reklamácie

14.1.  Prosím vezmite na vedomie, že Aplikácia Smartpizza môže byť kedykoľvek prerušená alebo trvalo ukončená.  Aplikácia Smartpizza môže byť tiež dočasne pozastavená. Nepoužívajte Aplikáciu Smartpizza na žiadne zálohovanie dát.

14.2.  Partner sa zaväzuje pripraviť Objednávku v súlade s informáciami, ktoré v nej Užívateľ uvedie a v čase uvedom v Aplikácii Smartpizza. V prípade akýchkoľvek vád Objednávky (alebo jej donášky) môže Užívateľ kontaktovať buď oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Smartpizza, ktorá koná v mene Partnera, prostredníctvom chatu zákazníckej podpory alebo na e-mailovej adrese info@smartpizza.sk, alebo môže kontaktovať priamo Partnera.

14.3.  Partner zodpovedá výlučne za akékoľvek vady obsahu a prípravy Objednávky alebo iné nedostatky v plnení Kúpnej zmluvy.

14.4.  Užívateľ, ktorý zistí v plnení Kúpnej zmluvy nedostatky ich musí bezodkladne v spoločnosti Smartpizza alebo u Partnera reklamovať a presne špecifikovať.

 1. Rozhodné právo a riešenie sporov

15.1.  Ak ste spotrebiteľ, vezmite na vedomie, že vám nemôžu byť odopreté práva, ktoré máte na základe národných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa platných v krajine vášho bydliska.

15.2.  Na spory vyplývajúce z týchto Podmienok poskytovania služieb je príslušný okresný súd , Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk, v Slovenskej republike).

 1. Zmeny

16.1.  Tieto Podmienky poskytovania služieb sa môžu zmeniť.

16.2.  Zmenené Podmienky poskytovania služieb Spoločnosť Smartpizza zverejní na svojej webovej stránke a  Užívateľa informuje o ich zmene prostredníctvom Aplikácie Smartpizza alebo e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ zadá v Aplikácii Smartpizza. Ak Užívateľ nesúhlasí so zmenou Podmienok poskytovania služieb, musí prestať využívať Aplikáciu  Smartpizza.

 1. Postúpenie

17.1.  Spoločnosť Smartpizza je oprávnená postúpiť, ako celok alebo sčasti, akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok poskytovania služieb, spriaznenej spoločnosti, právnemu nástupcovi, kupujúcemu alebo nadobúdateľovi jej obchodných aktív súvisiacich s Aplikáciu Smartpizza, bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa.

17.2.  Užívateľ nie je oprávnený postúpiť, ako celok alebo sčasti, akékoľvek svoje práva a záväzky vyplývajúce z týchto Podmienok poskytovania služieb.

*****

Aktualizované dňa 20.2.2020